سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قاسم کریم زاده – دانشگاه تربیت مدرس
سامان یزدان ستا – دانشگاه تربیت مدرس
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین مناسبترین روش تهیه کاربوتیپ جو لخت ژنوتیپ v17 ترکیب تلفیقی پیش تیمارهای مختلف سرمایی و شیمیایی جهت تعیین بیشترین شاخص میتوزی جهت آنالیز کروموزومی مورد آزمون قرار گرفت.