سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور سعیدی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
براتعلی سیاسر – دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

آزمایش به منظور ارزیابی اثرات پیش تیمار اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذر یونجه در شرایط تنش خشکی اجرا گردید . آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم یونجه (یزدی، بمی، نیک شهری) و سطوح پتانسیل اسمزی پیش تیمار ( ۰، ۳-، ۶-، ۹-، ۱۲-، و ۱۵- بار ) و چهار تنش خشکی (صفر، ۵-، ۱۰- ، ۱۵- بار ) بود بذور یونجه با پیش تیمار مزبور ۴۸ ساعت در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس ۲۴ ساعت در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد شستشو داده شدند و دو هفته در معرض تنش خشکی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اسموپرایمینگ اثر بسیار معنی داری بر طول ریشه چه، طول ساقه چه، درصد جوانه زنی و مدت زمان جوانه زنی داشت. سطوح بالایی اسموپرایمینگ ممانعت بیشتری روی رشد ساقه چه داشتند. مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین و کمترین جوانه زنی به ترتیب توسط ارقام یزدی و نیکشهری به دست آمد. تحت شرایط تنش، رقم یزدی دارای طول ریشه چه بلندتر ، ریشه های جانبی بیشترو نسبت طول ریشه چه به طول ساقه چه بیشتری شد لذا رقم فوق دارای قابلیت مقاومت به خشکیبیشتری است.