سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذر جهانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تهران
محمدرضا چایی چی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران

چکیده:

تناوب از بنیآن های کشاورزی پایدار بوده و طرح یک تناوب مناسب می تواند با ایجاد تنوع زیستی در مزرعه ، شرایط خا ک را بهبود بخشد. با توجه به تخریب روز افزون مراتع و نیاز شدید دام های کشور به تامین علوفه می بایست با فراهم آوری تمهیدات لازم و به طرق مختلف میزان عمل کرد علوفه در کشور را افزایش داد. به منظور بررسیاثر پیش کشت برخی گیاهان علوفه ای بهاره در کشت دوگانه بر روی عملکرد و خصوصیات عملکرد علوفه ذرت و سورگوم در کشت تابستانه، آزمایشی در سال ١٣٨٤ در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد . تیمارها ی علوفه بهاره شامل یونجه یکساله، اسپرس، جو بهاره، و تیمار آیش (نکاشت) به صورت طرح بلو ک کامل تصادفی در چهار تکرار در اوایل فروردین ماه روی زمین اعمال شدند . . در تناوب با این گیاهان در اواسط تیر ماه کشت ذرت رقم SC704 و سورگوم رقم اسپیدفید به صورت آزمایش کرت خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت. عملکرد ذرت در تناوب با یونجه یکساله و سورگوم در تناوب با اسپرس بیشتر از سایر تیمار های تناو بی بود . نسبت برگ به ساقه در سورگوم حدود ۲/۵ و در ذرت حدود یک بود. همچنین تناوب یونجه یکساله با سورگوم بیشترین نسبت برگ به ساقه را تولید نمود و کمتریننسبت برگ به ساقه در تناوب اسپرس با ذرت مشاهده گردید.