سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد وکیلی تجره – کارشناس ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران
مهدی حسن نژاد – کارشناس ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران
وحید حدادی اصل – دکترا شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران

چکیده:

پلیمریزاسیون در شرا یط ملا یم(پی شپلیمریزاسیون) به منظور کنترل خصوص یات و رفتار کاتال یزور در پلیمریزاسیون اصل ی که عمدتاً در فرآ یندهای فاز گاز ی استفاده م ی شود ، انجام م ی گی رد. کنتر ل خصوصیات کاتال یزور از طر یق پ ی شپلیمریزاسیون اثرات شگرفی بر بهبود فرا یند پل یمریزاس یون دارد. در این تحق یق پ ی شپلیمریزاسیون با مونومر ات یلن در حضور و غ یاب هیدروژن برا ی فرا یند کوپلیمریزاس یون اتیلن و ۱- بوتن انجام گرفت و خصوص یات پ یش پل یمر حاصل مانند مورفولوژ ی(شکل ، اندازه و توز ی ع اندازه ذرات )، دانسیته توده , پاسخ پذ یری نسبت به غلظت کومونومر ۱- بوتن و فعالیت آن مورد مطالعه قرار گرفت . نتا یج حاصل نشان می دهد که پیش پلیمریزاس یون تأث یر شگرف ی بر رفتار و خصوص یات کاتالیزور پی شپلیمریزه شده م ی گذارد که در پلیمریزاسیون مستقیم کاتالیزور چنین رفتاری دیده نم یشود.