سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه اسکندری – دانشجوی دوره دکتری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
محمدرضا قیطانچی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثر چشمه زمینه در سطح خطر زمین لرزه پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه شامل استان خوزستان و مناطق اطراف است. پس ازتعیین چشمه های بالقوه لرزه زا و استفاده ار رابطه کاهندگی، بیشینه شتاب مورد انتظار در هر نقطه برای دوره بازگشت ۴۷۵ سال برآورد شده و منطقه از نظر سطح خطر نسبی زمین لرزه به پنج بخش تقسیم شده است. برای سنجش کمی اثر چشمه زمینه، سه نقطه در سه منطقه با سطوح مختلف لرزه خیزیو خطر نسبی زمین لرزه ، انتخاب شده است. در هر نقطه منحنی خطر با لحاظ کردن چشمه زمینه و بدن آن محاسبه شده است. بررسی نشان می دهد که چشمه زمینه در افزایش احتمال رخداد شتاب های پایین تر، در نقاط با لرزه خیزی پایین تر و برای دوره بازگشت های طولانی تر موثرتر است. همچنین عمق چشمه زمینه در منحنی خطر اثر قابل ملاحظه ای ندارد.