سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوشین شاه بهرامی – دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی ریحانی – گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج
نرگس افشاری – گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج
سیده زهرا مرتضوی – گروه مواد پیشرفته، پژهشکده مواد، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج

چکیده:

در این مقاله، رشد نانو ذرات نیکل بوسیله احیا ء خود به خودی محلول ، در یک محیط آب – الکل در دمای اتاق در حضور مقادیر مختلف کاتالیست هیدروکـسید سـدیم مورد مطالعه قرار گرفته است . برای بررسی اندازه و ساختار ذرات از آنالیزهای SEM و XRD استفاده شده است . بررسی ها نشان دادند که، د ر PH های ۸ و ۹ ، ۱۰ و ۱۳ نانو ذرات نیکل مشاهده نشدند ، ولی در PH های ۱۱ و ۱۲ نانو ذرات نیکل به ترتیب در اندازه های متوسط ۶۵ و ۹۰ نانومترتشکیل گردیدنـد . نتـایج XRD نـشان دادند که نانو ذرات نیکل تشکیل شده ، دارای ساختار FCC با صفح ات (۱۱۱) ، (۲۰۰) ، (۲۲۲) می باشند . نتایج بدست آمـده از آنالیزهـای XRD , SEM حـاکی از آ ن است که میزان کاتالیست هیدروکسید سدیم ، تاثیرقابل توجهی در رشدنانو ذرات تشکیل شده دارند .