سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی کرایی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی د
عبدالامیر معزی – استادیار هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران
عطااله خادم الرسول – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوا
عادی عامری خواه – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

در کشاورزی پیشرفته امروزی، اقتصادی بودن و حفاظت از محیط زیست دو اصل انکار ناپذیر هستند که باید به طور اساسی برای آنها اهمیت قائل شد . استفاده از بیوتکنولوژی و کودهای بیولوژیک، روشی بسیار مناسب، ارزان و ایمن برای تولید محصول است . نیاز شدید کشور به تولید روغن، توسعه کشت سویا را که یکی از مهمترین گیاهان در تولید روغن، پروتئین وکنجاله است، ضروری ساخته استدر طرح ملی دانه های روغنی نیز قسمت عمده ای از تولید، به سویا وتوسعه کشت آن اختصاص داده شده است و برای انجام این امر، سهم عمده ای به استانهای جنوبی کشور به ویژه
خوزستان واگذار شده است (۳) ، اما برای توسعه کشت سویا در استان خوزستان موانعی وجود دارد که باید از سر راه برداشته شوند از جمله افزایش عملکرد محصول با انتخاب ارقام مناسب و توجه ویژه به تثبیت بیولوژیک ازت در سویا که در اقتصادی کردن تولید سویا و همچنین در رسیدن به کشاورزی پایدار و حفاظت از منابع آب و خاک، نقشی بسیار اساسی دارد، می باشد این تحقیق به منظور بررسی کارایی مایه تلقیح برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم در تامین نیتروژن مورد نیاز سویا واثر آن بر میزان پروتیین و روغن دانه که دو فاکتور مهم در کیفیت دانه سویا هستند، درشهرستان بهبهان که استعدادهای لازم برای کشت سویا را دارا می باشد، انجام شده است