سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
مریم بنی طرفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
محمود شمیلی – مدیر بخش به زراعی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر وصنایع جانبی خوزستان، اهواز، ایران
مجتبی علوی فاضل – استادیار زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

چکیده:
با توجه به زراعت تک کشتی نیشکر، کشت این گیاه باعث تخلیه تدریجی عناصر غذایی از زمین می شود. لذا کنترل وضعیت تغذیه ی این گیاه جهت دستیابی به پتانسیل عملکرد از اهمیت خاصی برخوردار است. قلیایی و آهکی بودن اغلب خاکهای زراعی تحت کشت نیشکر استان خوزستان از عوامل محدود کننده جذب عناصر غذایی کم مصرف می باشد. در بین عناصر کم مصرف، کمبود آهن از عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی بوده و نقش مهمی در تولید محصول در اکثر نقاط جهان دارد. علیرغم توسعه فنآوری نانو متأسفانه مطالعات کمی پیرامون تأثیر نانو کود آهن بر رشد و عملکرد گیاهان مختلف انجام شده است. در مطالعه ای طی فصل زراعی ۹۲-۱۳۹۱ تأثیر کاربرد برگی و خاکی نانو کلات آهن بر روی خصوصیات کیفی نیشکر واریته CP69-1062 در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در خوزستان بررسی گردید. در این آزمایش چهار سطح خاک مصرف (صفر، ۶، ۱۲، ۱۸Kg/ha) و سه سطح محلول پاشی (صفر، ۱/۵ و سه میلیگرم در لیتر) اعمال شد. نتایج نشان داد که کاربرد نانو کلات آهن به صورت خاکی ۶Kg/ha به همراه محلول پاشی با دز سه در هزار بالاترین میزان بریکس (۱۸/۵ درصد) و رسیدگی (۸۹/۳ درصد) را داشته است.