سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حسین حمامی – دانشجوی دکتری علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن راشد محصل – اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی پارسا – اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد بنایان اول – اعضاء هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
به منظور بررسی اثر روغنهای گیاهی بر خصوصیات محلول علفکش ستوکسیدیم آزمایش های مجزایی در دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی در سال ۱۳۹۱ انجام شد. آزمایش کشش سطحی به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد تمامی روغنهای گیاهی موجب کاهش کشش سطحی محلول علفکش ستوکسیدیم شد. آزمایش اثر کاربرد روغنهای گیاهی بر کارایی ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی به صورت فاکتوریل بر اساس طرح کاملاً تصادفی انجام شد و نشان داد که تمامی روغن ها منجر به افزایش کارایی ستوکسیدیم شدند. هر چند تمام روغنها منجر به کاهش کشش سطحی شدند ولی بین میزان کاهش کشش سطحی محلول ستوکسیدیم با روغنهای گیاهی و کارایی رابطه ای وجود نداشت.