سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حسین دانشور – مدیر گروه و استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و
مصطفی عظیم زاده تفت – دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاو

چکیده:

قارچ صدفی دارای خواص دارویی و مواد غذایی مفید مانند پروتئین ها ،عناصر غذایی و انواع ویتامیناست . این قارچاز لحاظ نیاز غذایی ساپروفیت و نیازمند سلولز و همی سلولز می باشد. این قارچدر محیط مصنوعی با تنظیم میزان رطوبت، درجه حرارت و بستر مناسب پرورش داده می شود .بنا بر این از این طریق میتوان از ضایعات کشاورزی نهایت استفاده را نمود و از آلودگی محیط زیست جلوگیری کرد، ضمن این که منبع درآمد اقتصادی خوبی نیز می باشد.به منظور مطالعه اثر استفاده از ضایعات برگ خرما و نیتروژن در بستر پرورش بر روی میزان عملکرد محصول قارچ صدفی گونهاولماریوس، آزمایشی در بخش باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام گردید. این آزمایش در دو مرحلهو در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا درآمد. در مرحله اول مواد تشکیل دهنده بستر پرورش در دوسطح (کاه گندم، کاه گندم همراه با ضایعات برگ خرما به نسبت سه به یک) و هشت تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. در پایان مرحله اول پس از برداشت، با بکار بردن نیتروژن هر کدام از تیمارهای مرحله اولبه دو دسته (بدون مصرف نیتروژن، مصرف نیتروژن به میزان ده گرم در لیتر)با تکرارهای مساوی تقسیم شده وآزمایش به صورت فاکتوریل اجرا گردید.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ترکیبات مختلف بستر کشت در برداشت اول بر میزان عملکرد معنی دار نبود،اگرچه در برداشت دوممشخص گردید که میانگین عملکرد تیمار کاه گندم بیشتر از تیمار کاه گندم همراه با ضایعات برگ خرما می باشد (در سطح احتمال ۱درصد).تیمار نیتروژن در چین دوم اثریبر روی میزان محصول نشان نداد. بررسیاثرات متقابل نیز نشان داد که تیمار کاه گندم بدون مصرف نیتروژن نسبت به سایر تیمارها عملکرد بیشتری را دارا می باشد .