سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن سیلسپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین
پیمان جعفری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

چکیده:

با توجه به خطر جدی خشکی و کمبود آب ب ه ویژه طی سـالیان اخیـر، اتخاذ یک شیوه مدیریتی مناسب برای بهره برداری بهینه از منابع آبی برای تولیـد محصـولات کشـاورزی ضـروری اسـت . اسـتفاده از مـالچ پلاستیکی درون فاروها یکـی از روش هـای مـ ؤثر بـرای بـالا بـردن کارآیی آب آبیاری در زراعت طالبی است که علاوه بر صرفه جـوئی درمصرف آب علفهای هـرز را کنتـرل نمـوده و باعـث کـاهش خسـارت شوری می گردد مزایای استفاده از مـالچ پلاسـتیکی، شـامل افـزایش رانــدمان مصــرف آب، جلــوگیری از ســله بســتن خــاک، افــزایش حاصلخیزی خاک، جلوگیری از نوسانات درجـه حـرارت و تـنش هـای رطوبتی، جلوگیری از تجمع نمـک هـا در سـطح خـاک، جلـوگیری از تماس میوه ها با خاک مرطوب، پیش رس کـردن محصـول، افـزایش سطح سبز مزرعه، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش عملکـرد مـی باشد . ( ریچارد و همکـاران ۱۹۸۷ و موسـوی ).۱۳۶۴ مـالچ پلاسـتیکی شفاف نصب شده در بستر کاشت، تعداد میوه و عملکرد محصول خیـار
را در مقایســه بــا تیمــار بــدون مــالچ افــزایش داده اســت ( فاریــاس و همکاران ).۱۹۹۴ نتایج تحقیقات میرزا علیان (۱۳۷۸) که اثرات مالچ پلاستیکی و دور آبیاری را در زراعت طالبی بررسی کرده اسـت نشـان می دهد که تیمار مالچ با دور آبیـاری ۷ روز نسـبت بـه زمـین بـدون پوشش با دور آبیاری ۷ روز حدود ۸۹ د ر صد افزایش عملکـرد و تیمـار مالچ با دور آبیاری ۱۴ روز نسبت بـه تیمـار شـاهد حـدود ۷۴ در صـد افزایش عملکرد را همراه داشته است . نامبرده نتیجه گیری می کند که با استفاده از مالچ پلاستیکی می توان با تغییر دور آبیاری ۷ روز بـه ۱۴ روز، ضمن صرفه جویی در مصرف آب، عملکرد ر ا نیز به میـزان قابـل توجهی افزایش داد . کاشی و حسین زاده (۱۳۷۷) گزارش می کنند کـه مالچ پلی اتیلن با جلوگیری از رویش علف های هـرز و حفـظ رطوبـت
خاک، عملکـرد میـوه هندوانـه را بـه میزان ۸۵ در صـد افـزایش مـی دهد . وزن تر اندام های هوایی بوته، تعداد و متوسط وزن میوه و میزان زودرسی محصول به طور معنی داری تحت تأثیر مالچ قرار گرفتند .