سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا تجویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان تبری
سکینه سجودی – دانشجوی دکترای اقتصاد صنعتی دانشگاه تبریز
رعنا تجویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه مدیریت صنعتی تبریز

چکیده:

با حرکت اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن و افزایش رقابت در میان تولید کنندگان کشورهای مختلف، نقش و اهمیت کارآفرینی به عنوان عامل محرک نوآوری و رقابت در میان بنگاهها، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از گذشته در نزد محققان، دولت، سیاست گذاران و برنامه ریزان مطرح می باشد. اهمیت کارآفرینی در فرایند رشد اقتصادی کشورها آنچنان بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را موتور توسعه اقتصادی کشورها درعصر جدید نامیده اند. علی رغم اهمیت کارآفرینی در ایجاد نوآوری و توسعه اقتصادی، تاکنون ساختار و مدیریت منسجم برای سیاستگذاری ، برنامه ریزی، حمایت، هدایت و نظارت بر توسعه کارآفرینی درتشکیلات دولت استقرار نیافته و مجموعه اقدامات انجام شده به صورت پراکنده در حوزه های مختلف پیگیری می شود بنابراین در این مطالعه به بررسی نقش کارآفرینی در افزایش مخارج تحقیق و توسعه کارگاههای صنعتی ایران پرداخته شده است تا جایگاه کارآفرینی در اقتصاد کشور روشن تر شده و سیاستگزاری دراین حوزه با بینش بازتری انجام پذیرد. به این منظور تابع مخارج R&D کارگاههای صنعتی ایران که درآن شاخص کارآفرینی ( تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده ) نیز جزء متغیرهای توضیحی است با استفاده از روش پنل دیتا طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ تخمین زده شده است نتایج نشان میدهد که این شاخص تاثیر مثبت و قابل توجهی بر نوآوری و مخارج R&D کارگاههای صنعتی ایران داشته است.