سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود شعبانی نژاد – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز
بهروز رضائی – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز
علی سلطانی والا – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز
منوچهر علی کلافی – پژوهشکده فیزیک کاربردی وستاره شناسی ، دانشگاه تبریز ، تبریز

چکیده:

ما در این تحقیق گاف فوتونی کامل ماگزیمم ساختار هگزاگونال را که از میلههای نا همسانگرد تلوریم ) ) Te با سطح مقطع دایروی در زمینه هوا تشکیل شده است، محاسبه نموده ایم . با وارد کردن یک میله تلوریم با قطر کوچکتر در مرکز سلول اولیه به منظور کاهش تقارن ساختار ، تغییرات گاف فوتونی را به صورت تابعی از نسبت قطرهای میله ها و فاکتور پر شدگی بررسی کرده ایم . نتایج بدست آمده نشان می دهند که کاهش تقارن اندازه گاف فوتونی کامل را بطور قابل ملاحظه افزایش داده است