سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار استکی – کارشناس ارشد سازه، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
سعید پورزینلی – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
مجید عبدالهیان – کارشناس ارشد سازه، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

امروزه ایده سبک سازی و کم کردن وزن ساختمانها جزو شاخصهای اصلی کم کردن نیروی زلزله وارد بر ساختمانها می باشد. برای نیل به این هدف و مقاوم کردن ساختمانها پیشنهادات مختلفی در خصوص سبک کردن وزن مصالح و افزایش نسبت مقاومت به وزن صورت گرفته است. یکی از متداولترین سیستم های سقف رایج در ساختمان سیستم سقف تیرچه و بلوک می باشد که در این نوع سیستم استفاده از دو نوع بلوک "سفالی" و "سیمانی" متداول است. از آنجایی که وزن بلوک سفالی در مقایسه با بلوک سیمانی کمتر است وزن واحد سطح سقف را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داده و در نتیجه وزن کل ساختمان کاهش خواهد یافت. در تحقیق حاضر یک مدل ساختمان پانزده طبقه با وزن محاسبه شده جهت سقف تیرچه و بلوک ، یک بار با بلوک سیمانی و بار دیگر با بلوک سفالی به صورت دینامیکی تحت شتابهای زلزلهLucerne و Bamبا استفاده از نرم افزار MATLB تحلیل شد و حداکثر جابجایی های ایجاد شدهمحاسبه گردید. مشاهده شدکه در صورت استفاده از بلوک های سفالی در سقف برای مولفه شمال-جنوب شتاب زلزلهBam 18.8% و برای مولفه شتاب شرق-غرب % ۷٫۴ کاهش جابجایی حداکثر سازه را خواهیم داشت. همچنین برای زلزلهLucerne مولفه شتاب شمال – جنوب % ۷٫۴ و برای مولفه شرق-غرب آن % ۱۳٫۳ کاهش جابجایی حداکثر ، سازه بدست می آید. از آن جهت که کاهش جابجایی حداکثر ، کاهش نیروهای زلزله وارد بر ساختمان را در پی خواهد داشت (F = K ×U) پس استفاده از بلوک سفالی به جای بلوک سیمانی، افزایش ایمنی سازه را در پی خواهد داشت.