سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی عباسی سورکی –
ناصر مجنون حسینی –
بهمن یزدی صمدی –

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای عدس در کشت انتظاری و بهاره ازمایشی در سال ۸۴-۱۳۸۳ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی تهران واقع در کرج انجام شد.ژنوتیپهای مورد مطالعه شامل ۵ لاین مقاوم به سرما و ۲ رقم مرسوم در منطقه به منظور مقایسه در تاریخهای ۱۵ اذر به عنوان کشت انتظاری، ۱۵ اسفند و۱۵ فروردین به عنوان کشت بهاره زود و بهاره مرسوم مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل۳×۷ ودر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد تجزیه واریانس داده ها نشان داد که کشت انتظاریبطور معنی داری عملکرد دانه و بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد شاخه اصلی و فرعی، ارتفاع بوته و ارتفاع پایینترین غلاف از سطح خاک و طول دوره پرشدن دانه را افزایش داد. هر یک از صفات فوق بطور معنی داری نیز تحت تاثیر ژنوتیپ قرار گرفتند. اثر متقابل تاریخ کاشت وژنوتیپ نیز برای صفات عملکرد دانه، تعداد شاخه فرعی گل دهنده و طول دوره پر شدن دانه معنی دار شد .