سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ایراندخت منصوری – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور بررسی اثر نسبت های مختلف کاشت و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در کشت مخلوط، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران در سا ل ۱۳۸۴ به اجرا درآمد . طرح به صورت اسپلیت پلات، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. فاکتور اول تاریخ کاشت A در سه سطح [ a1 (اول اردیبهشت)، a2 (پانزده اردیبهشت)، a3 ( سی اردیبهشت)] وفاکتور دوم نسبتهای کاشت B در چهار سطح [ b1 (دو ردیف سویا و ۲ ردیف ذرت)، b2 ( چهار ردیف سویا و ۲ ردیف ذرت)، b3 (دو ردیف سویا ۴ ردیف ذرت ) و b4 (هشت ردیف سویا) بود. نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در گیاه و تعداد دانه در متر مربع معنی دار بود اما بر تعداد گره در گیاه و ارتفاع گیاه اثر معنی دار نداشت . با افزایش ردیف های کاشت ذرت در کشت مخلوط محصول دانه ،تعداد دانه در غلاف ، تعداد شاخه در گیاه، کاهش و فاصله اولین گره از سطح خاک افزایش یافت. بیشترین و کمترین نسبت برابری زمین به ترتیب در تیمارهای b3 (0/87) و b2 (0/68) به دست آمد.