سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدجلیل نوربخشیان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
سیامک روشندل – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

در این آزمایش عملکرد کمی و درصد پروتئین علوفه در کشت مخلوط شبدر قرمز (Trifolium pratense L.) و یونجه (Medicagosativa L) طی سال های ١٣٨٠ تا ١٣٨٢ درایستگاه تحقیقاتی چهار تخته شهر کرد مورد بررسی قرار گرفت . تیمار های آزمایش شامل نسبت های مختلف بذر مخلوط یونجه و شبدر قرمز به ترتیب شامل: ۰-۱۰۰، ۲۰-۸۰، ۶۰-۴۰، ۵۰-۵۰، ۴۰-۶۰، ۲۰-۸۰، ۰-۱۰۰ درصد بودند . که به روش کشت درهم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت عملکرد علوفه تر و خشک، نسبت برابری زمین ، ارتفاع بوته و میزان پروتئین در تیمارها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تیمار های کشت مخلوط مقدار علوفه بیشتری نسبت به کشت خالص یونجه و شبدر قرمز تولید شد . بین ترکیب های مختلف یونجه و شبدر قرمز در کشت مخلوط از نظر عملکرد علوفه در مجموع سه سال تفاوت معنی داری نبود اما بیشترین و کمترین عملکرد علوفه خشک به ترتیب از تیمار Rc20AL80 و Rc0AL100 با ۱۱/۹۸ و ۸/۴۴۹ تن در هکتار حاصل شد . از نظرنسبت برابری زمین (LER) درسال های ١٣٨١ و ١٣٨٢ در تیمار Rc20AL80 و Rc40AL60 بیشترین مقدار LER حاصل شد که بیانگرسودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی این دو گیاه می باشد. در سال ١٣٨٠ بین مقادیر پروتئین در تیمار های مختلف ، بین تر کیب های مختلف کشت مخلوط با کشت خالص یونجه تفاوت معنی دار وجود نداشت ولی در سال ١٣٨١ تیمار شبدر قرمز خالص با بقیه تیمارها تفاوت معنی دار داشت.