سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
معصومه فرید – دانشجوی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد واحد بروجرد
احمد علی شجاعی – کارشناس ارشد زیست شناسی (گرایش علوم گیاهی)(دبیر)
امین فرنیا – استادیار،عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد شاهوردی – پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بروجرد

چکیده:
به منظور بررسی اثر کشت مخلوط یونجه و برخی گندمیان چندساله بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک (EC و PH خاک) ، جهت دستیابی به کشاورزی پایدار، پژوهشی درسال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ درمزرعه تحقیقاتی واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد انجام گرفت . آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در سال چهارم کشت انجام شد. تیمارها شامل ۲۵ ترکیب ازنسبت های مختلف (۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد)یونجه و گندمیان چندساله شامل علف باغ (Dactylis glomerata) ، چمن ایرانی (lolium persicum) ، لولیوم انگلیسی (lolium perenne) ، علف قناری (Phalaris atoudinacea) ، فستوکا (Festuca arundinacea) و بروموس (Bromus inermis) بودند. کشت مخلوط بااستفاده از طرح جایگزینی به دست آمد.دراین آزمایش ارزیابی ها شامل نمونه برداری ازعمق ۰-۶۰ سانتیمتری خاک بود.کشت مخلوط تاثیر معنی داری درسطح ۱% بر روی EC و PH خاک نداشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین تیمارها درصفت EC نیز نشان داد که تیمار شماره ۵ (۷۵% یونجه-۲۵% لولیوم پرسیکوم ) بالاترین مقدار و تیمار شماره ۲۳ (۲۵% یونجه-۷۵% بروموس) کمترین مقدار را نشان دادند .همچنین بامقایسه میانگین ها در صفت PH خاک بیشترین مقدار مربوط به تیمار شماره ۳ (۲۵۵ یونجه-۷۵% علف باغ)و کمترین مقدار مربوط به تیمار شماره ۲۴ (۱۰۰% بروموس خالص) می باشد.