سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فیروزه چمن دوستی – موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

کلزا به واسطه داشتن خواص زراعی و خوراکی مطلوب نقش مهمی در تامین روغن نباتی به ویژه در کشور ایران ایفا می کند و افزایش سطح زیر کشت آن در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است . از آنجا که سطح وسیعی از اراضی کشور به دلیل مقدار بیش از حد نمک (کلرید سدیم) ها (تنش شوری) غیر قابل استفاده بوده لذا هدف از تحقیق حاضر استفاده از روش کشت سلول، بافت و اندام های گیاهی برای بررسی مقاومت این گیاه در برابر تنششوری به جای استفاده از روش های متداول است. بررسی تنوع سوماکلونی که در ضمن کشت بافت روی م یدهد نیز از اهداف دیگر این پژوهش بود . بههمین منظو ر محور های زیر لپه ای دانه رست های سترون هفت روزه این گیاه در محیط های کالوس زایی، اندام زایی و رویان زایی همراه با مقادیر متفاوتی از کلرید سدیم کشت شد . نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که نه تنها جداکشت ها در برابر برخی غلظت های کشنده کلرید سدیم برای این گیاه از بین نرفتند بلکه میانگین قطر کالوس های ایجاد شده و نیز میانگین تعداد اندام ها و رویان های نوپدید ایجاد شده روی آنها (در این غلظ تها) بیشتر شد.