سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا امامی – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
جاوید آل داوود – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
احمدرضا موثقی – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه نمرودی – گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در مطالعه حاضر اثرات کلیریوم بر زخم قرنیه و قرنیه سالم بررسی شده است . در این مطالعه پانزده راس خرگوش بالغ ماده هم وزن در سه گروه پنج تا یی به طور تصادفی تقسیم شدند . چشم راست همه خرگوش ها جهت آزما یش کلیریوم و چشم چپ آنها به عنوان شاهد انتخاب گرد ید . برروی قرنیه هر دو چشم گروه سوم زخمی ایجاد گرد ید . دوره درمان در گروه ها ی اول، دوم و سوم به ترتیب یک هفته، سه هفته و یک هفته با استفاده از ۴ قطره محلول کلیریوم بوده است . روند التیام زخم قرنیه درطول دوره درمان توسط نوار فلورسین کنترل گرد ید . بعد از اتمام دوره درمان ، قرنیه هر دو چشم کل خرگوش ها تحت بررسی هیستو پاتولوژیک قرار گرفتند . در بررسی هیستوپاتولوژیک قرنیه چشم راست گروه های ۱ و ۲ فقط تغییرات واکوئولار در بافت پوششی مشاهده گرد ید . بررسی بالینی زخم قرنیه در گروه ۳ با استفاده از کاغذ فلورسین، نشانگر تسریع روند التیام در چشم راست بوده است . بررسی هیستوپاتولوژیک در گروه ۳ عدم وجو د نواحی فاقد بافت پوششی، برتری شدت و میزان بازسازی بافت پوششی، نسبت کمتر شدت و میزان میتوز و همچنین هایپرپلازی در سلول های بافت پوششی قرنیه چشم راست نسبت به چشم چپ را آشکار نمود . نتایح حاصله مو ید عدم تاثیر گذاری سوء محلول کلیریوم بر بافت سالم قرنیه و تاثیر مثبت آن بر سرعت و کیفیت التیام در زخم ها ی قرنیه می باشد .