سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا بهاروندی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
احسان رضابیگی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر، اثر افزودن ترک یبات س یلیکاتی نظ یر تالک، کائولن و ز یرکون به عنوان کمک ز ینتر، بر خواص مکان یکی و رفتار زینترینگ کاربید بور ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . مقادیر مختلف صفر تا س ی درصد وزن ی از این مواد به پ ودر اول ی ه افزوده و در دو دما ی متفاوت ۲۰۵۰ و ۲۱۵۰ درجه سانتیگراد زینتر شدند . آزمایشات مختلف بر رو ی این نمونه ها آشکار نمود که تمامی ای ن ترک یبات کمک ز ینتر، خواص مکانیکی و رفتار زینترینگ کاربید بور را بهبود می بخشند .