سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرام رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطاء ا. . . سیادت – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت ا. . . فتحی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید هاشم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

برای بررسی اثر کم آبیاری بر کارایی زراعی و اجزای آن آزمایشی بصورت فا کتوریل در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در سه تکرار در تابستان سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین به اجرا درآمد . عوامل مورد بررسی در این آزمایش، نیتروژن در سه سطح (N1: صفر کودی، N2: 180kg/ha و N3:270kg/ha) و تنش خشکی در چهار سطح (S1: آبیاری نرمال، S2: خشکی در مرحله رویشی، S3: خشکی در مرحله گلدهی و گرده افشانی و S4: خشکی در مرحله پر شدن دانه ) بود . ملاحظه گردید که کارایی زراعی در سطوح S1,S2,S3 با افزایش مصرف نیتروژن کاهش یافت، اما کارایی زراعی در سطح S4 با افزایش مصرف نیتروژن افزایش یافت . کارایی فیزیولو ژیکی در سطوح S1,S2,S3 با افزایش مصرف نیترو ژن روند نزولی از خود نشان داد، اما مشاهده گردید که در سطح S4 با افزایش مصرف نیترو ژن افزایش یافت . کارایی بازیافت ظاهری در سطوح S1,S3,S4 با افزایش مصرف نیترو ژن کاهش یافت، اما در سطح S2 با افزایش مصرف نیتروژن افزایش یافت.