سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد خرمیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

کم آبیاری یکی از روش های مدیریتی است که می توان آن را به شیوه های مختلف در مقاطعی از دوره رشد و یا در تمام دوره رشد گیاه اعمال نمود . آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متناوب از جمله روش های اعمال کم آبیاری جهت استفاده بهینه از آب آبیاری است که در این طرح تحقیقاتی اثر این شیوه آبیا ری بر عملکرد ذرت دانه ای در شمال خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفته است .
موزیک و دوزک (۳) نشان دادند که استفاده از روش آبیاری جویچه ای یک در میان در خاکهای سیلتی کلی لوم با نفوذ پذیری پایین تاثیر کمی روی جذب آب و عملکرد محصولات چغندرقند و سورگوم
دانه ای دارد حال آنکه جذب آب و عملکرد محصولات مذکور با این روش آبیاری در خاک کلی لوم ، بستــه به فاصلــه و طول جویچــه ها از یکدیگر بصورت مشخصی کاهش می یابد . کانگ و همکاران (۲) در ایستگاه تحقیقات آبیاری چین با خاک لومی شنی، سه روش آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت(FFI )، یک در میان متناوب(AFI )و آبیاری جویچه ای تمام شیارها(CFI) را برای گیاه ذرت مقایسه نمودند . نتایج این تحقیق نشان دادکه روش AFI برای آبیاری ذرت یک شیوه مؤثر جهت کاهش مقدار آب آبیاری در نواحی خشک است، جائیکه عملکرد ذرت به شدت وابسته به آبیاری است . سپاسخواه روش آبیاری جویچه ای یک در میان را برای گیاهانی نظیر چغندرقند ، ذرت و لوبیا در منطقه باجگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مورد آزمایش قرار داد . وی نتیجه گرفت که گیاهانی نظیر ذرت و لوبیا که تولید مثل جنسی دارند، آبیاری جویچه ای یک در میان در طول دوره رشد، سبب کاهش قابل ملاحظه ای در محصول دانه آنها می شود (۱).