سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد امرایی – دستیاران علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
محمدجعفر اصفهانی – دستیاران علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس
محمد مشکی – دستیاران علمی دانشگاه پیام نور مرکز فردوس

چکیده:

به منظور تاثیر مقادیر ازت بر خصوصیات فیزیولوزیکی گوجه فرنگی پژوهشی بر اساس طرح فاکتوریل با سه تکرار در مزرعه به عمل آمد. کودازت براساس آزمون خاک محاسبه گردید ودر سه سطح به صورت ۱۰۰ ، ۱۵۰و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار تعیین گردید که در مراحل مختلف رشد گیاه و همزمان با دوره آبیاری در اختیار گیاه قرار گرفت. سپس به منظور بررسی تاثیر مقادیرازت به کار رفته بر روی تیمارهای مورد آزمایش در مراحل مختلف رشد از گیاه نمونه برداری شد و سپس برخی ازخصوصیات کمی و کیفی نمونه ها مورداندازه گیری قرار گرفت.براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که اثرازت برعملکردمحصول، تعدادمیوه،وزن میوهمعنی دار بودوحداکثرعملکرد درتیمارهایی مشاهده شدکه از۲۰۰ کیلوگرم کود ازت درهکتاراستفاده شد.همچنین باافزایش مقادیرازت میزان کلروفیل برگ،وزن خشک و نیترات میوه افزایش نشان دادندوبرعکس میزان قندهای محلول وویتامین C باافزایش ازت کاهش نشان می دهند. در نهایت با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نوع خاک موردآزمایش سطح کودی ۲۰۰ کیلوگرم درهکتارازت برای دستیابی به عملکردبالاترازلحاظ صفات کمی وکیفی توصیه می شود.