سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نرگس سالاری ساردوئی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد جیرفت
حسین حیدری شریف آباد – دکترای فیزیولوژی گیاهی، استاد دانشگاه تهران. کرج

چکیده:

ذرت (Zea mays L.) یکی از گیاهان مهم تیره غلات و از محصولات استراتژیک است. مصرف غیر متعادل و زیاد کودهای شیمیایی مشکلات زیست محیطی بسیاری ایجاد کرده و باعث آلودگی منابع آب و خاک می شود برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی استفاده از کودهای بیولوژیک ضرورت می یابد . زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در منطقه ارزوئیه شهرستان بافت این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با چهار تکرار اجرا شد. دو رقم ذرت (دابل کراس ۳۷۰ و سینگل کراس ۴۰۴ ) و چهار نوع تیمار کودی از جمله T1 (بذرهای تلقیح نشده )، T2 (بذر تلقیح شده با ازتوباکتر مایع)، T3(بذر تلقیح شده با فسفات بارور۲) و T4 (بذر تل قیح شده با ازتوباکتر مایع و فسفات بارور ۲) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. با مطالعه و بررسی صفات اندازه گیری شده نتایج نشان داد که بین تیمارهای مختلف اثر معنی داری وجود دارد و اثر کود زیستی فسفات بارور ۲ بر عملکرد و وزن هزار دانه مثبت و معنی دار بود و بیشترین عملکرد مربوط به بذور تلقیح شده با فسفات بارور ۲ بوده و کمترین آن مربوط به بذور تلقیح نشده می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع ساقه مربوط به بذور تلقیح شده با ازتوباکتر مایع بوده و اثر کود بر ارتفاع ساقه معنی دار و مثبت بود، همچنین کمترین ارتفاع ساقه مربوط به بذور تلقیح نشده می باشد و نیز بین میانگین برخی صفات مانند طول بلال اختلاف معنی داری مشاهده نشد.