سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیده رویا مصطفویان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت . دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمودرضا رمضانپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ( ساری)
عباسعلی اندرخور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقلت کشاورزی و منابع طبیعی مازندران (ساری)

چکیده:

سویا یک گیاه زراعی از خانواده بقولات است که برای رشد طبیعی و عملکرد بالا به عناصر غذایی زیادی از قبیل ازت، فسفر، پتاسیم، منیزیوم، گوگرد، کلسیم، مولیبدن، روی، آهن، منگنز احتیاج دارد که عمدتا " توسط خاک تامین می شود ( سجادی، ).۱۳۷۵ با اینکه کودهای شیمیایی در پنجاه سال اخیر نقش عمده ای در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی داشته اند ولی امروزه به تدریج اثرات منفی ناشی از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی بروز پیدا کرده است ) ).Bohlool et al, 1992 استفاده از کودهای بیولوژیک از موثرترین شیوه های مدیریتی برای حفظ کیفیت خاک در سطح مطلوب محسوب می گردد . یکی از مهمترین و پرنیازترین عناصر، ازت است که سویا می تواند بیش از نیمی از نیاز خود را از طریق همزیستی با باکتری برادی ریزوبیوم ژاپونیکوم ) Bradyrhizobium japonicum) تامین نماید ( سجادی، ).۱۳۷۵ عقیده بر این است که قارچهای میکوریزی می توانند جایگزین خوبی برای قسمتی از کودهای شیمیایی مصرف شده، مخصوصا " کودهای فسفاته در اکوسیستم های مختلف باشند Mukerji and Chamola, (.2003 بهمنیار و همکاران (۱۳۸۴) پی بردند که کاربرد گوگرد در تیمارهای مختلف به طور معنی داری موجب
افزایش ماده خشک و عملکرد دانه سویا گردید ولی تاثیر معنی داری بر وزن هزاردانه نداشت . نور قلی پور و همکاران (۱۳۸۵) با کاربرد همزمان گوگرد، تیوباسیلوس و خاک فسفات، افزایش عملکرد دانه در سویا را گزارش دادند . با توجه به اینکه تاثیر همزمان دو عامل تیوباسیلوس و میکوریزا بر روی سویا گزارش نشده است، لذا در این آزمایش کاربرد همزمان این دو ماده بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم سویا در منطقه مازندران مورد بررسی قرار گرفت