سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
عاطفه پورعبداله – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه زابل
احمد غلامعلی زاده آهنگر – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه زابل،
سید کاظم صباغ – استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه زابل
علیرضا سیروس مهر – استادیار گروه زراعت دانشگاه زابل

چکیده:
فوزاریوم سنبله یکی از مخربترین بیماریهای گندم در سراسر جهان است که تولید مواد سمی برای انسان و دام میکند. به منظور بررسی اثر کود بیولوژیک میکوریزا و کود آلی ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (رقم تجن) آلوده به فوزاریوم سنبله، آزمایشی گلخانه ای در آبان ۹۱ در دانشگاه زابل به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد میکوریزا و ورمیکمپوست بر صفات وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه، وزن صد دانه و عملکرد دانه معنیدار شدند. اما بر صفات طول سنبله، ارتفاع بوته و تعداد دانه معنیدار نشدند. در صفات وزن خشک اندام هوایی و وزن صد دانه بیشترین مقدار از کاربرد ورمی کمپوست بهدست آمد که نسبت به تیمار شاهد (عدم کاربرد کود) به ترتیب ۱۴/۵۸ و ۳۵/۸۰ درصد افزایش نشان داد، در صفت عملکرد دانه، میکوریزا نسبت به شاهد ۵۷/۳۰ درصد افزایش داشت. در صفت وزن خشک ریشه نیز بیشترین مقدار از تیمار شاهد نسبت به کاربرد کودها به دست آمد. به نظر میرسد میکوریزا و ورمی کمپوست به علت دارا بودن مواد مغذی و نقش آنها در جذب، توانسته گیاه را در برابر بیماری مقاوم کند و تولید دانه ای با عملکرد و وزن بیشتری کند.