سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد قنبری – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
محمد گلوی – عضو هیات علمی دانشگاه زابل
طاهره پرهام فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کودها و تعیین مناسب ترین زمان برداشت بر روی عملکرد و صفات رشدی ارزن ، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات زابل واقع در زهک در سال ١٣٨٤ به اجرا درآمد .این آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . فاکتور A تغذیه گیاه شامل سه سطح a1: بدون مصرف کود ، a2: مصرف کودهای ماکرو و a3: مصرف کودهای ماکرو و میکرو و فاکتورB زمان برداشت نیز در سه سطح b1: مرحله بوتینگ ، b2: شیری و b3: خمیری بود . در این آزمایش صفاتی از جمله عملکرد علوفه، درصد ماده خشک و ارتفاع ساقه مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج نشان داد که این صفات بطور معنی داری تحت تاثیر فاکتور های مورد بررسی قرار گرفته اند بجز درصد ماده خشک که تحت تاثیر مصرف کود واقع نشد اما اثر متقابل کود در زمان برداشت روی این صفت تاثیر معنی داری داشت . حداکثر درصد ماد ه خشک از تیمار های a2b3، a3b2 و a3b3 بدست آمد .با مصرف کود و اقزایش سن گیاه عملکرد ماد ه خشک و ار تفاع ساقه افزایش نشان داد .این صفات همچنین تحت تاثیر اثر متقابل مصرف کود در زمان برداشت نیز قرار گرفتند بطوریکه حداکثر ارتفاع ساقه و عملکرد ماده خشک در تیمار های a3b2، a3b3 مشاهده شد . از آنجا که برداشت سریعتر محصول مد نظر ما می باشد برداشت در مرحله شیری با مصرف توأم کودهای ماکرو و میکرو مطلوب ترین حالت به نظر می رسد.