سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
داریوش اشیدری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهری صفاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام پورسیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای پتاسیم و گوگرد روی درصد روغن و پروتئین کل جذب گوگرد دانه کلزا ( .Brassica napus L) رقم هایولای ۴۰۱ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زر اعی ۸۳-۱۳۸۲ اجرا شد . آزمایش بصورت اسپیلت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار، چهار سطح پتاسیم (۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کلرور پتاسیم ) بعنوان فاکتور اصلی و ۴ سطح گوگرد (۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم ) بعنوان فاکتور فرعی انجام شد . نتایج نشان داد که کود پتاسیم روی درصد روغن، پروتئین و جذب گوگرد در دانه اثر معنی داری نداشت . همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمایش، کود گوگرد به طور معنی داری درصد روغن و جذب گوگرد دانه را افزایش داد ولی بر روی درصد پروتئین دانه اثر معنی داری نداشت.