سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی گواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
داریوش اشیدری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
شهرام پورسیدی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
الیکا شجیع – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

به منظور بررسی اثر کودهای پتاسیم و گوگرد روی عملکرد و اجزای عملکرد کلزا ( .Brassica napus L) رقم هایولای ۴۰۱ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ اجرا شد . آزمایش بصورت اسپیلت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار، چهار سطح پتاسیم (۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار کلرور پتاسیم ) بعنوان فاکتور اصلی و ۴ سطح گوگرد (۰، ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم) بعنوان فاکتور فرعی انجام شد . ماده خشک گیاهی با افزایش سطوح کاربرد سولفور افزایش یافت اما اثر معنی داری با افزایش سطوح کاربرد پتاسیم نداشت . تعداد شاخه های اولیه و ثانویه با افزایش سطوح کاربرد سولفور افزایش یافت اما اثر کاربرد پتاسیم روی آن ها بی تأ ثیر بود. میانگین دانه در غلاف با افزایش سطوح کاربرد سولفور افزایش یافت (۱۳/۵%) اما اثر معنی داری با کاربرد پتاسیم مشاهده نشد . اگر چه اختلاف میانگین ها با کاربرد پتاسیم معنی دار نبودند اما وزن هزار دانه با افزایش سطوح کاربرد سولفور( ۳۷/۵۹%) و پتاسیم (۱/۱۴%) افزایش یافت. همچنین کاربرد پتاسیم و سولفور به طور معنی داری عملکرد راافزایش دادند.