سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین سامعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه زراعت، قائ مشهر، ایران
عسگری تشکری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائ مشهر، گروه زراعت، قائ مشهر، ایران
حسین کلانتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه اصلاح نباتات، تهران، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثییر کود نیتروکسین که حاوی باکتری های تثبت کننده نیتروژن بنام ازتو باکتر و آزسپریلوم می باشد بر روی عملکرد و اجزای عملکرد برنج هیبرید ، آزمایش مزرعه ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۸ تیمار در موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. این آزمایش شامل تیمار های متفاوت برنج هیبرید با مایع تلقیح نیتروکسین در مراحل مختلف رشدی گیاه به همراه توصیه کود اوره به عنوان کود نیتروژنه شیمیایی بود. نتایج این تحقیق نشان داد تیمار هایی که در آن ها مصرف نیتروکسین به همراه ۱۰۰ درصد کود توصیه شده اوره اعمال گردید نسبت به تیمار شاهد (بدون مصرف نیتروکسین و کود نیتروژنه ) دارای برتری بودند. همچنین در بین روش های مختلف مصرف نیتروکسین ، استفاده از آن به روش تلقیح ریشه نشا به همراه ۱۰۰ درصد کود نیتروژنه دارای بهترین بود به طوریکه نسبت به تیمار شاهد در حدود ۲۸۰۰ کیلوگرم در هکتار ( ۵۷ درصد) و تیمار مشابه آن ، بدون مصرف نیتروکسین ۲۷۷ کیلوگرم در هکتار ( ۴درصد) افزایش نشان داد.