سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حسین یونسی پور – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
حسین حیدری شریف آباد – استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید امینی دهقی – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشکده تربیت مدرس تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثر کود فسفر و محلولپاشی کود آهن بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گلرنگ بهاره ،(IL111) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد اجرا گردید. عامل اول شامل ۳ سطح کود فسفر (۱۰۰، ۵۰ و ۱۵۰ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار) و عامل دوم شامل ۲ سطح محلول پاشی کود آهن (سکوسترین ۱۳۸ ) با غلظتهای (محلولپاشی ۱و ۲درهزار) بودند. نتایج نشان داد که تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به همراه محلولپاشی ۲درهزار آهن بالاترین اثر را بر تعداد طبق در بوته داشت و تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به همراه محلول پاشی ۱درهزار آهن بیشترین اثر را بر تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه داشتند. بالاترین محتوی روغن دانه به ترتیب در تیمارهای ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار فسفر به همراه محلولپاشی ۲و ۱در هزار آهن بدست آمد. تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر و محلولپاشی ۲ در هزار آهن تأثیر بیشتری بر عملکرد دانه داشتند. بالاترین میزان عملکرد بیولوژیک در تیمارهای کوددهی فسفر به میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و محلول پاشی ۱و ۲درهزار آهن حاصل گردید.