سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
حسین یونسی پور – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
حسین حیدری شریف آباد – استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید امینی دهقی – دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشکده تربیت مدرس تهران

چکیده:
به منظور بررسی اثر کود فسفر و محلولپاشی کود آهن شاخص های رشد گلرنگ بهاره (IL111) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد اجرا شد. عامل اول شامل ۳ سطح کود فسفر (۱۰۰، ۵۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سوپرفسفاتتریپل) و عامل دوم شامل ۲ سطح محلولپاشی کود آهن (محلول پاشی با غلظتهای ۱و ۲درهزار) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخص برداشت به ترتیب در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر همراه با محلول پاشی ۱و ۲درهزار آهن اندازه گیری شد. بالاترین مقادیر سرعت جذب خالص، سرعت رشد محصول و دوام زیست توده در تیمار ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفر بدست آمدند. تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار اثر بالاتری بر شاخص سطح برگ داشت. شایان ذکر است که محلولپاشی ۲درهزار آهن اثر بالاتری بر صفات CGR ،NAR و BMD داشت.