سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فاطمه قاسم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد،
علی قنبری – دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی راستگو – دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم ایزدی دربندی – دانشیار گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر رقابت لوبیا قرمز و علفهای هرز آن آزمایشی به صورت اسپلیت اسپلیت بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا گردید. سطوح مختلف کود نیتروژن به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (۰، ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و تراکم نیز به عنوان فاکتور فرعی در ۴ سطح (۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ بوته در متر مربع) با فاصله ردیف ثابت ۵۰ سانتیمتر و همچنین تیمار مدیریت در دو سطح (کنترل و عدم کنترل علفهای هرز) به عنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش مصرف کود نیتروژن منجر به افزایش ۲۳ درصد وزن دانه در بوته و ۱۸ درصد وزن صد دانه در لوبیا شد. همچنین بیشترین عملکرد دانه در بیشینه تراکم اعمال شده مشاهده شد که با تراکم بهینه لوبیا تفاوت معنیداری حاصل نشد. اما به طورکلی با افزایش تراکم عملکرد دانه به میزان ۷۰ درصد افزایش یافت. همچنین در رقابت علفهای هرز با گیاه زراعی میزان وزن دانه در بوته و وزن صد دانه به ترتیب ۷۶ و ۲۴ درصد کاهش نشان دادند. همچنین صفت عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب ۵۸ و ۵۰ درصد کاهش یافتند.