سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود اسدی داشبلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
داود ارادتمند اصلی – عضو هیات علمی (استادیار) دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مجتبی یوسفی راد – عضو هیات علمی (مربی) دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

اطلاعات موجود درباره نحوه توزیع عناصر غذایی در بخشهای مختلف سنبله گندم بسیار کم است . در حالیکه برای افزایش عملکرد دانه بدون تأثیر منفی در کیفیت غذایی ، داشتن این اطلاعات بسیار مهم است . در این تحقیق سعی بر آن است که چگونگی توزیع عناصر پر نیازی نظیر پتاسیم (K) و کلسیم (Ca) و کم نیاز مثل منگنز (Mn) و روی (Zn) در بخشهای مختلف سنبله و همچنین در دانه ها با وزن های متفاوت هر سنبلچه در طی روزهای پر شدن دانه بعد از گلدهی، بر روی دو رقم مهدوی و فلات مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که سنگین ترین دانه ها در قسمت میانی سنبله و سبک ترین دانه ها در بخش بالایی محور سنبله می باشند . بطوریکه متوسط تعداد دانه های تشکیل شده نیز در بخش میانی سنبله بیشتر از دو بخش پایینی و بالایی سنبله بوده است. بررسی مقدار عناصر ماکرو و میکرو در بخشهای مختلف سنبله نشاندهنده همبستگی آن با وزن دانه بوده است به طوریکه مقدار غلظت این عناصر در بخش های میانی سنبله بیشتر از بخشهای دیگر بوده است . نتایج همچنین نشانگر این مسئله بوده است که میزان منگنز (Mn) در طی دوره پر شدن دانه کاهش یافته اما میزان عنصر روی (Zn) در مدت مشابه افزایش یافته است . بررسی غلظت این عناصر در دانه های کوچک و بزرگ هر سنبلچه بیانگر کاهش معنی دار غلظت عناصر ماکرو و میکرو مغذی در دانه های دو ر از محور سنبله بر روی سنبلچه نسبت به دانه های نزدیک به محور سنبله می باشد . این کاهش عناصر در محور سنبلچه در مقام مقایسه با محور سنبله بیشتر بوده است . در این آزمایش بین ارقام تفاوتی در نحوه توزیع عناصر غذایی در طول محور سنبلچه و سنبله دیده نشد.