سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین یزدپور – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد مازندران
علی افتخاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مهدی شهری – کارشناس ارشد کشاورزی

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود گوگرد و تراکم بر صفات کمی و کیفی ارقام جدید کلزا تحت شرایط اقلیمی گرکان دشت آزمایشی در سال ۸۴-۱۳۸۳ (به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد کرت اص لی شامل سه سطح کودی گوگرد ( ۰ -۱۲۵ و ۲۵۰کیلوگرم در هکتار)، کرت های فرعی شامل سه تراکم کاشت (۶۰-۸۰ و ۱۰۰) و کرت های فرعی فرعی شامل سه رقم Hyola420 ،Hayola 401 و RGS003 بودند. با افزایش کود گوگرد غلظت روغن به طور معنیداری کاهش یافت و تأثیر آن بر صفات عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنیدار بود. اثر تراکم تنها بر عملکرد دانه معنی دار بود . در تراکم ۶۰ بوته در متر مربع بیشترین مقدار این صفت حاصل شد . درصد روغن در سطح احتمال ۵ درصد و صفت عملکرد روغن ، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در سطح یک درصد تحت تأثیر رقم قرار گرفتهاند که بیشترین درصد روغن، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت توسط رقم Hyola 401 حاصل شد.