سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید بهروزی نیا – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، پژوهشکده لیزر
محبوبه آقابابائی نژاد، – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا(س)، تهران
مصطفی آرسیمون، – گروه فیزیک، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز
بتول سجاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه الزهرا(س)، تهران

چکیده:

در این مقاله، اثر افزودن ۲% هیدروژن به گازکمکی هلیوم بر توان خروجی یک لیزر بخار طلا به قطرmm16 و طول cm 60بررسی شده است. طبق نتایج آزمایش، با افزودن ۲% هیدروژن به هلیوم، توان خروجی در بازه فشاری torr 45-23 افزایش پیدا کرده است. همچنین در فشار بهینه torr 23 به ازای بسامد های بالا اثر افزودن گاز هیدروژن مشهودتر بوده و توان خروجی به طور چشمگیری افزایش یافته است. علاوه بر این توزیع شدت شعاعی پرتو لیزر پس از افزودن گاز هیدروژن، بهبود یافته است.