سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ذوقی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سعید بهروزی نیا – پزوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات
داود صالحی نیا – پزوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات
کامران خراسانی – پزوهشکده لیزر و اپتیک ، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی ات

چکیده:

در این مقاله اثر دو گاز کمکی نئون وهلیوم در عملکرد لیزر بخار مس با قطر ۱۶mmو طول ۶۰cm بررسی شده است . مشاهده شده است که بکارگیری نوع گاز کمکی در توان خروجی لیزر اثر قابل توجهی دارد و همچنین رفتار توان خروجی بر حسب فشار گاز و فرکانس دمش را تغییر می دهد. همچنین اثر هیدروژن به عنوان گاز افزودنی به گاز غالب نئون یا هلیوم بر توان خروجی نیز مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است.