سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – دکترای تکتونیک عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تربیت مدرس
عباس بحرودی – دکترای تکتونیک عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

عملکرد گسل های پی سنگی و رئولوژی پوشش رسوبی دو عامل اصلی کنترل کننده هندسه و سبک چین خوردگی در کمربند چین خورده- رانده زاگرس هستند، تاقدیسبرخاسته با بستگی ساختاری مناسب می باشد در فرادیواره گسل معکوس پی سنگی پیشانی کوهستان ایجاد شده است. باانجام برداشت های صحرایی، تفسیر خطوط لرزه ای بازتابی موجود و استفاده از سازو کار کانونی زلزله ها، برشی ساختاری عمود بر محور تاقدیس کنگان ترسیم گردیده است. مدل آنالوگ فیزیکی برای منطقه تاقدیس کنگان طراحی و در آن پی سنگ و پوشش رسوبی با چینه نگاری مکانیکی مشابه منطقهبازسازی گردیده است. نتایج مطالعات صحرایی و ازمایشگاهی نشان می دهد چینهای بزرگ مناطق پیش بومی که با عملکرد گسل های معکوس پی سنگی با شیب زیاد ایجاد می شوند، در نواحی لولا و پهلوی پیشانی با همان هندسه تا عمق ادامه می یابند در حالی که در پهلوی خلفی این لایه های شکل پذیر میانی بر هندسه چین تاثیر گذاشته و موجب رشد چینهای جدایشی کوچک می گردد.