سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ندیمی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، بلوار آیت ا .. خامنه ای
حمید ثمری – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، بلوار آیت ا .. خامنه ای
علی محمدرجبی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، بلوار آیت ا .. خامنه ای
سیدجواد طباطبایی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، بلوار آیت ا .. خامنه ای

چکیده:

شواهد ساختاری و زمین شناسی مطالعه شده در منطقه گلپایگان نشان می دهد که دو سیستم گسل فعال به موازات و عمود بر راندگی اصلی زاگرس وجود دارد . گسل شازند با طول حدود ۱۹۰ کیلومتر یکی از گسل های اصلی منطقه است که با روند شمال غرب – جنوب شرق از شمال غرب شازند تا جنوب غرب اصفهان امتداد یافته است . در حوا لی شهر گلپایگان، گسل شازند و شاخه فرعی آن، گسل حسین آباد باعث بوجود آمدن منطقه ای فعال شده اند . این گسل ها دارای مولفه های شیبی معکوس و امتدادی راستگرد می باشند . گسل شازند باعث جابجا یی و چرخش مخروط ها ی افکنه و آبرفت ها ی کواترنر ی، تغ ییر مس یر ۴ کیلومتری رودخ انه های گلپایگان و خمین، بالا آمدگ ی دشت گلپا یگان و فرسایش قائم شدید گردیده است . افزایش سرعت فرسا یش قائم در سال ها ی اخ یر و آثار برجای مانده از حرکت گسل ها بر روی رسوبات کواترنری، نشان می دهد که منطقه گلپایگان از نظر زمین ساختی فعال است .