سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سعید بوستانی – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس
مزدا کمپانی زارع – استادیار بخش مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه شیراز
مسعود نوشادی – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از منابع آلاینده منابع آب سطحی و زیرزمینی گنبد های نمکی هستند . گنبد های نمکی می توانند بصورت های مختلف منابع آب سطحی و زیرزمینی را آلوده نمایند . آلوده کنندگی گنبد های ن مکی در حد حجم ها و دبی های بسیار زیاد میباشد . در مناطق خشک و نی مه خشکی مانند ایران که منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار هستند بررسی شدت و نحوه آلودگی توسط گنبد های نمکی کمک زیادی در مدیریت کیفی این منابع خواهد نمود . نظر باینکه تعداد گنبد های نمکی در ایران زیاد و در حدود ۳۱۵ است ، ارائه راهکار مناسب برای تعیین مقادیر و ن حوه آلودگی منابع آب
توسط گنبد های نمکی راهکارهای مناسبی را برای سایر نقاط ارائه خواهد داد . احمدزاده و همکاران ] ۱۱۵ [ ۲ گنبد نمکی را در جنوب ایران نام برده اند که ۱۰۱ گنبد محدوده بین بندرعباس – سروستان و ۱۴ گنبد در جنوب کازرون قرار دارند . گنبدهای نمکی کوه نمک، جهانی و خورآب ( یا کوه گچ ) در میان ۱۰۱ گنبد نمکی مورد نظر ایشان قرار می گیرد . در مورد نقش واهمیت گنبدهای نمکی وارا ضی شوردرتخریب منابع پایه وتشدید بیابان زایی مطالعات زیادی مخصوصا در ایران انجام شده است