سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

البرز تفویضی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
مهرداد منطقیان –
محمدرضا امیدخواه –

چکیده:

فسفوجیپسوم به عنوان مهم ترین محصول جانبی فرآیند تر تولید اسید فسفریک مطرح است . در سال های اخیر روش های گوناگونی برای تصفیه و استفاده این ماده در صنعت مد نظر قرار گرفته است . در این تحقیق فسفوجیپسوم از خاک آپاتیت داخلی ساخته شد . این محصول طی دو م رحله مورد شستشو قرار گرفت . زمان بهینه شستشو برابر ١٠ دقیقه استخراج شد . سپس این محصول در دماهای مختلف بین صفر تا ١٠٠٠ درجه سانتی گراد تحت فرآیند حرارت دهی قرار گرفت . زمان حرارت دهی برابر ١ ساعت در نظر گرفته شد . محصول بدست آمده در ساخت گچ های ترکیبی مورد است فاده قرار گرفت . سپس از این گچ ترکیبی به عنوان گچ مضاف سیمان استفاده شد . بهترین نتایج از گچ ترکیبی ساخته شده از %٤٠ فسفوجیپسوم دوبار شسته و %٦٠ گچ طبیعی و میزان کل مصرف گچ برابر %٣/٤ به دست آمد . این ترکیب باعث بهبود مقاومت خمشی سیمان تولیدی می شود .