سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد لندی – استادیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
نفیسه رنگ زن – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی توانایی گیاه پالایی شبدر، این گیاه در گلدان های حاوی خاک آلوده به گازوئیل کشت و بعد از طی دوره ۱۲۰ روزه، غلظت باقیمانده آلاینده اندازه گیری شد . نتایج نشان دادند حضور گیاه شبدر باعث حذف آلاینده درحدود ۷۰ درصد می شودکه نسبت به شرایط محیط شاهد ۱۰ درصد بیشتربوده است؛ میزان غلظت اولیه آلاینده بر درصد جوانه زنی، وزن خشک گیاه و نتیجتاً بر میزان کاهش غلظت آلاینده توسط گیاه تأثیرگذار است . با توجه به اثبات نقش گیاهان در پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی و همینطور با نظر به اینکه این روش به راحتی در مکان های با آلودگی کم تا متوسط قابل اجراست، می تواند به عنوان روشی مناسب جهت رفع آلاینده ها به شمار اید .