سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسرین مشتاقی – دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشا
فرج اله شهریاری – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژ
محمد فارسی – عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه بیوتکنولوژ
حمید رئیسی – عضو عیأت علمی جهاد دانشگاهی واحد مشهد

چکیده:

متابولیتهای ثانویه نقش مهمی در سازگاری گیاهان با محیط اطراف بر عهده دارند و از طرف دیگر منبع مهمی از مواد دارویی فعال نظیر آلکالوئیدها هستند. متابولیتهای ثانویه بیشتر در ریشه گیاهان ساخته شده و به برگها منتقل می وند. بنابراین با استفاده ار کشت ریشه های مویین به صورت مصنوعی می توان به تولید انبوه آنها پرداخت. بدین منظور ریزنمونه های برگ و ساقه داتوره (Datura stramonium) در محیط کشت B5 توسط Agrobacterium rhizogenesسویه A4 تلقیح و ریشه های مویین تراریخت بدست آمدند. ریشه های حاصل به محیط کشت مایع B5 جهت رشد منتقل گردیدند که ماهیت تراریخت آنها از طریق واکنش PCR مورد تأیید قرار گرفت. به منظور بررسی اثر یون کلسیم (Cacl2) و پتاسیم (KI) بر رشد ریشه های مویین، دو آزمایش مجزا طراحی شد که نتایج کاربرد مقادیر مختلف کلرید کلسیم نشان داد که بهترین سطح کاربرد این ترکیب ۰/۰۵ میلی گرم در لیتر می باشد و مقادیر پایین تر و بالاتر باعث کاهش رشد ریشه های مویین می شود. کاربرد سطوح مختلف یدور پتاسیم در محیط کشت به خاطر تأمین آن از طریق ترکیبات دیگری نظیر KNO3 تفاوت معنی دار چشمگیری بر رشد ریشه های مویین نداشت.