سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد فرخی – استادیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
علیرضا مصداقی نیا – استاد دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

تری کلرفنل یکی از سمیترین و مقاومترین کلروفنلها می باشد . تجزیه پذیری ترکیبات واسطه حاصل از اکسیداسیون ناقص ۶ ، ۴ ، ۲ تری کلرفنل توسط محلول فتون با استفاده از فرایند لجن فعال در مقیاس پایلوت مورد بررسی قرار گرفت و اثر گلوکز به عنوان یک ماده زود تجزیه پذیر در بهبود تجزیه پذیری این ترکیبات واسطه مطالعه گردید. میانگین کارائی حذف ترکیبات واسطه در فرایند لجن فعال با زمان ماند ۱۲ ساعت ، ۷۵ درصد بود و فرایند لجن فعال پس از ۲۱ روز به شرایط پایدار رسید . افزودن گلوکز به میزان ۵۰ درصد COD ورودی به حوض هوادهی موجب بهبود کارائی فرایند لجن فعال گردید به طوریکه کارائی حذف پس از ۳ روز به ۹۰ درصد افزایش یافت . همچنین غلظت MLVSS نیز از ۸۰۰mg/l به ۱۲۰۰mg/l افزایش یافت . اختلاف کارائی حذف در حضور گلوکز و بدون حضور آن با ۰/۰۱=p معنی دار بود.