سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدخت مداح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فرهنگ مراقبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سیلمک پیدا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
علیرضا صاحبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

زیره یکی از مهمترین گیاهان دارویی و معطر است که با وجود عملکرد نسبتا پایین آن ارزش اقتصادی بالایی دارد در این تحقیق اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد وزن هزار دانه و مقدار اسانس زسره رقم خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات در شرایط مزرعه ای در طی زمستان ۱۳۸۴ و بهار ۱۳۸۵ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهری انجام شد. تیمار ها شامل سه سطح کود شیمیایی b3,b2 ,b1 N.P.K ، سطح کود آلی a2 ,a1 و مخلوطی از نسبت های متفاوت این دو کود بود که با نمونه شاهد (بدون کود) مقایسه شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام گرفت.