سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سارا سوری – کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه رازی کرمانشاه،
علی حیرانی – دکترای رفتار حرکتی، استاد یار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه رازی

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تاثیر ۱۲ هفته ای تمرینات پیلاتس بر سلامت روانی زنان سالمند غیر فعال می باشد. به این منظور ۵۰ نفر زن سالمند غیر فعال به صورت تصادفی به گروه تجربی تمرینات پیلاتس با میانگین سنی(۶۸/۱±۶۰/۶۲) سال و گروه کنترل با میانگین سنی (۳۵/۳±۸۰/۶۳) سال تقسیم شدند. از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ فرم ۲۸ سوالی برای سنجش سلامت روان، در پیش آزمون استفاده شد. سپس گروه تمرین در یک دوره ۱۲ هفته ای، هر هفته ۳ جلسه، ۶۰ دقیقه تمرینات مورد نظر را مطابق دستورالعمل هایشان انجام داده و پس از آن مجددا پرسشنامه سلامت روان را دریافت و تکمیل کردند. از آزمون های آماری استنباطی نظیر کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها استفاده شد. هم چنین بررسی اثر تمرین از پیش آزمون تا پس آزمون با استفاده از آزمون t وابسته صورت گرفت، در صورت پیشرفت معنادار گروه تمرین از پیش آزمون تا پس آزمون ارزیابی تفاوت بین گروه تمرین و گروه کنترل با استفاده از آزمون t مستقل صورت گرفت. یافته های حاصل از پژوهش حاضر حاکی از اثر مثبت تمرین پیلاتس بر سلامت روان زنان سالمند است. هم چنین در بررسی تفاوت بین گروه تمرین و گروه کنترل تفاوت معناداری در ابعاد علایم جسمانی، اظطراب، افسردگی و نمره کلی سلامت روان مشاهده شد(۰۵/۰P<)