سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمود میری – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
منصور قلعه نوی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی طارقی – کارشناس ارشد عمران – سازه

چکیده:

در سیستم قاب خمشی بعلت تغییر مکانهای زیاد اثرات p-D باید در نظر گرفته شود. اما در سیستم قاب بادبندی هم مرکز بعلت تغییر مکانهای ناچیز بطور معمول از اثرات p-delta صرفنظر می شود. اثر p-delta بر روی قابهای بادبندی واگرا که تغییر مکانی در حد واسط بین دو سیستم فوق ارائه می نماید موضوع بحث این مقاله است.
بدین منظور یک قاب بادبندی واگرا (k) شکل ۲۰ طبقه یک دهانه که به کمک برنامه های pushover , Sap2000 مدل شده و تکنیکهای خطی و غیر خطی بر روی آن انجام گرفته است. با توجه به تحلیلهای صورت گرفته منحنی های نسبت تغییر مکان به ارتفاع کل سازه (U/h) برای نسبت مجموع نیروی های جانبی به مجموع نیروهای قائم طبقات (SV-SP) در نسبت های مختلف برای دو حالت و با و بدون در نظراثرات P-D با یکدیگر رسم شده است. در این مقاله مشخص گردید با افزایش (SV-SP) تغییر مکاندر حالت در نظر گرفتن اثر P-D بیشتر از حالت بدون در نظر گرفتن اثر P-D است و این حالت افزایش تغییر مکان با افزایش مقدار (e/l) نیز نسبتا افزایش می یابد.