سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد حسن زاده – گروه فیزیک ، دانشگاه گیلان ، رشت
صابر فرجامی شایسته – گروه فیزیک ، دانشگاه گیلان ، رشت

چکیده:

نهانو ذرات سولفید کادمیم غیر آلاییده CdS و آلاییده با مس CdS:Cu به روش سنتز شیمیایی مرطوب در محیط آبی تهیه شده اند اثر عامل رهای پوششی تیوگلسرول TG و مرکاپتوپروپانوئیک اسید MPA مورد بررسی قرار گرفته اند تغییر pH نقش بسیار مهمی در رشد نانو ذرات بازی می کنند نمونه های تهیه شده پایدار نبوده و طیف جذب UV افزایش اندازه نانو ذرات را نشان می دهد مقایسه طیف جذبی نانو ذراتCdS و CdS:Cu نشان میدهد که اندازه نمونه آلاییده کاهش یافته است . همچنین تاثیر غلظت مس بر روی طیف PL مورد بررسی قرار گرفته است نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که طیف نشری به سمت طول موج قرمز جابجا شده است