سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی علیخانی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران
محمد الماسی کاشی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران
عبدالعلی رمضانی – پژوهشکده علوم و فناوری نانو، کاشان، ایران

چکیده:

با بکار بردن قالبهای حفره دار الومینا آرایه ای از نانوسیمهای کبالت به روش الکتروشیمیایی ساخته شد. در این فعالی به عنوان کار اصلی، نمونه های نانوسیمهای کبالت با اعمال شکل موج و فرکانسهای متفاوت در اسیدیته های ۴و۶ ساخته شدند. سپس از رسم منحنی پسماند در میدان عمود بر محور سطح فیلم توسط AGFMالگوی پراش اشعه X آرایه نانوسیمها به بررسی تاثیر شکل موج، فرکانس و اسدیته های الکتروانباشت متفاوت بر روی وادارندگی مغناطیسی و نسبت مربعی بودن حلقه پسماند آرایه پرداخته شد. مشاهده شد که با افزایش اسیدیته الکتروانباشت از ۴ به ۶ دلیل چرخش محور c از جهت عمود به جهت موازی بر سیم، میدان وادارندگی متوسط افزایش می یابد.